Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
understanding
/,ʌndə'stændiɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự hiểu biết, sự am hiểu
  • to have a good understanding of economics
   am hiểu về kinh tế
 • óc thông minh, óc suy xét, trí tuệ
  • he has an excellent understanding
   anh ấy rất thông minh
 • quan niệm
  • in my understanding of the matter
   theo quan niệm của tôi về việc này
 • sự thoả thuận; sự thông cảm, sự hiểu nhau
  • to come to an understanding with
   đi đến thoả thuận với
 • điều kiện
  • on this understanding
   với điều kiện này
  • on the understanding that
   với điều kiện là
 • (số nhiều) (từ lóng) chân, cẳng; giày, dép
tính từ
 • hiểu biết
  • an understanding man
   một người hiểu biết
 • thông minh, sáng ý, mau hiểu
Related search result for "understanding"
Comments and discussion on the word "understanding"