Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
angular
/'æɳgjulə/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) góc
  • angular frequency
   tần số góc
  • angular point
   điểm góc
  • angular velocity
   vận tốc góc
 • có góc, có góc cạnh
 • đặt ở góc
 • gầy nhom, gầy giơ xương (người); xương xương (mặt)
 • không mềm mỏng, cộc lốc; cứng đờ (dáng người)
Related search result for "angular"
Comments and discussion on the word "angular"