Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
animus
/'æniməs/
Jump to user comments
danh từ
  • tinh thần phấn chấn
  • (pháp lý) ý định, động cơ, hành động
  • (như) animosity
Related words
Related search result for "animus"
Comments and discussion on the word "animus"