Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
amiss
/ə'mis/
Jump to user comments
tính từ & phó từ
 • sai, hỏng, xấu; bậy
  • what's amiss with you?
   anh có việc gì không ổn đấy?
  • do you find anything amiss in what I have said?
   anh có thấy cái gì sai sót trong những điều tôi nói không?
  • to understand amiss
   hiểu sai, hiểu lầm
  • to speak amiss of
   nói xấu
  • to do amiss
   làm bậy
  • not amiss
   (thông tục) được đấy, khá đấy, không đến nỗi tồi
 • không đúng lúc, không hợp thời
  • to come amiss
   đến không đúng lúc
IDIOMS
 • nothing comes amiss to him
  • chẳng có cái gì nó không vừa ý cả
  • nó chẳng sai sót cái gì, cái gì nó cũng lợi dụng (xoay sở) được
 • to take amiss
  • bực mình, tức mình, để tâm giận; phật ý
Related words
Related search result for "amiss"
Comments and discussion on the word "amiss"