Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
apiece
/ə'pi:s/
Jump to user comments
phó từ
 • mỗi một, mỗi người, mỗi vật, mỗi cái
  • to receive a gun apiece
   lính mỗi người một súng
  • to cost 5đ apiece
   giá mỗi cái năm đồng
Related words
Related search result for "apiece"
Comments and discussion on the word "apiece"