Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
appui
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự chống sự đỡ; cái chống, cái đỡ
  • L'appui du corps sur les jambes
   thân người tựa trên đôi chân
  • Mettre un appui à un arbre
   đặt cái chống vào cây
  • La tige de la pagaie prend appui sur la cuisse nue
   thân của mái chèo tựa trên bắp đùi trần trụi
  • Une fenêtre à hauteur d'appui
   cửa sổ có độ cao vừa đủ để một người chống khuỷu tay lên
 • sự tựa; cái tựa
  • Point d'appui d'un levier
   điểm tựa của một đòn bẩy
  • Servir d'appui à
   là chỗ dựa của, làm hậu thuẫn cho
 • sự giúp đỡ, sự ủng hộ; nơi nương tựa
  • Vivre sans appui
   sống không nơi nương tựa
  • Donner son appui
   ủng hộ
 • sự yểm hộ, sự hậu thuẫn
  • Appui aérien
   sự yểm hộ của không quân
  • Compter sur l'appui de qqn
   dựa vào sự hậu thuẫn của ai
  • Appui financier
   sự yểm hộ về tài chính, sự hậu thuẫn về tài chính
 • à l'appui; à l'appui de+ để chứng minh
  • Avec preuves à l'appui
   kèm theo bằng cớ để chứng minh
  • les exemples viennent à l'appui des règles
   thí dụ chứng minh cho quy tắc
Related words
Related search result for "appui"
Comments and discussion on the word "appui"