Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
assurance
/ə'ʃuərəns/
Jump to user comments
danh từ
 • sự chắc chắn; sự tin chắc; điều chắc chắn, điều tin chắc
 • sự quả quyết, sự cam đoan; sự đảm bảo
 • sự tự tin
 • sự trơ tráo, sự vô liêm sỉ
  • to have the assurance to do something
   dám trơ tráo làm việc gì
 • (pháp lý) bảo hiểm
  • life assurance
   bảo hiểm tính mệnh
IDIOMS
 • to make assurance double sure
  • để cho hoàn toàn chắc chắn; làm cho không thể nghi ngờ vào đâu được
Related search result for "assurance"
Comments and discussion on the word "assurance"