Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
confidence
/'kɔnfidəns/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nói riêng; sự giãi bày tâm sự
  • told in confidence
   nói riêng
 • chuyện riêng, chuyện tâm sự, chuyện kín, chuyên bí mật
  • to exchange confidences
   giãi bày tâm sự với nhau, trao đổi chuyện riêng với nhau
  • to take somebody into one's confidence
   thổ lộ chuyện riêng với ai
 • sự tin, sự tin cậy, sự tin tưởng
  • to have confidence in somebody
   tin ở ai
  • to gain somebody's confidence
   được ai tin cậy, được ai tín nhiệm
  • to give one's confidence to somebody
   tin cậy ai
  • to misplace one's confidence
   tin cậy người không tốt, tin người không đáng tin
  • to worm oneself into somebody's confidence
   luồn lõi tìm cách lấy lòng tin của ai
 • sự tin chắc, sự quả quyết
  • to speak with confidence
   nói quả quyết
 • sự liều, sự liều lĩnh
  • he speaks with too much confidence
   nó nói liều
IDIOMS
 • to strick confidence
  • hết sức bí mật (chỉ biết riêng với nhau)
 • man of confidence
  • người tâm phúc
Related search result for "confidence"
Comments and discussion on the word "confidence"