Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
aviver
Jump to user comments
ngoại động từ
 • thổi rực lên
  • Aviver le feu
   thổi lửa rực lên
 • làm cho bóng lên
  • Aviver une couleur
   làm cho màu bóng lên
 • đánh bóng (đá, kim loại...)
 • đẽo cho sắc cạnh
  • Aviver une poutre
   đẽo cái xà cho sắc cạnh
 • (y học) xén đều mép (vết thương)
 • làm tăng thêm, khơi sâu thêm
  • Aviver le chagrin
   khơi sâu thêm mối sầu
Related search result for "aviver"
Comments and discussion on the word "aviver"