Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French)
bỏ túi
Jump to user comments
khẩu ngữ  
 • Pocket
  • nó không nộp quỹ, mà bỏ túi cả khoản tiền ấy
   he did not pay the sum in, but pocket the whole of it
 • dùng phụ sau danh từ, trong một số tổ hợp) Pocket-size
  • từ điển bỏ túi
   a pocket dictionary
Related search result for "bỏ túi"
Comments and discussion on the word "bỏ túi"