Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
bandage
/'bændidʤ/
Jump to user comments
danh từ
  • băng (để băng vết thương, bịt mắt...)
ngoại động từ
  • băng bó
Related words
Related search result for "bandage"
Comments and discussion on the word "bandage"