Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
patch
/pætʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • miếng vá
 • miếng băng dính, miếng thuốc cao (trên vết thương...)
 • miếng bông che mắt đau
 • nốt ruồi giả (để tô điểm trên mặt)
 • mảnh đất
  • a patch of potatoes
   một đám (mảnh) khoai
 • màng, vết, đốm lớn
 • mảnh thừa, mảnh vụn
IDIOMS
 • to strike a bad patch
  • gặp vận bỉ, gặp lúc không may
 • not a patch on
  • (thông tục) không mùi gì khi đem so sánh với, không thấm gót khi đem so sánh với
ngoại động từ
  • to patch a tyre
   vá một cái lốp
 • dùng để vá, làm miếng vá (cho cái gì)
  • it will patch the hole well enough
   miếng đó đủ để vá cho cái lỗ thủng
 • ráp, nối (các mảnh, các mấu vào với nhau)
 • hiện ra từng mảng lốm đốm, loang lổ (trên vật gì)
IDIOMS
 • to patch up
  • vá víu, vá qua loa
  • (nghĩa bóng) dàn xếp; dàn xếp qua loa, dàn xếp tạm thời (một vụ bất hoà...)
Related search result for "patch"
Comments and discussion on the word "patch"