Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
bind
/baind/
Jump to user comments
(bất qui tắc) ngoại động từ bound
 • trói, buộc, bỏ lại
  • to bind hand and foot
   trói tay, trói chân
  • to be bound to do something
   bắt buộc phải làm gì; nhất định phải làm gì
 • ký hợp đồng học nghề
  • to be bound [as an] apprentice
   ký hợp đồng học nghề
 • ràng buộc
  • to bind oneself
   tự mình ràng buộc với, giao ước, hứa hẹn, cam đoan
  • to be bound by an oath
   bị ràng buộc bởi lời thề
 • chấp nhận, thừa nhận (một giao kèo, giá cả mua bán...)
  • to bind a bargain
   chấp nhận giá cả mua bán
 • làm táo bón (đồ ăn)
 • băng bó (vết thương); đánh đai nẹp (thùng...); đóng (sách); tết quanh
  • head bound with laurels
   đầu tết vòng hoa nguyệt quế
(bất qui tắc) nội động từ bound
 • kết lại với nhau, kết thành khối rắn
  • clay binds to heat
   đất sét rắn lại khi đem nung
 • (kỹ thuật) kẹt (cán bộ phân trong máy)
 • táo bón
IDIOMS
 • to bind over
  • bắt buộc
   • to bind over appear
    buộc phải ra toà
 • to bind up
  • băng bó (vết thương)
  • đóng (nhiều quyển sách) thành một tập
danh từ
 • (ngành mỏ) vỉa đất sét (giữa hai vỉa than)
 • (như) bire
 • (âm nhạc) dấu nối
Related search result for "bind"
Comments and discussion on the word "bind"