Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
blanchir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm cho trắng; tẩy trắng
  • Le soufre blanchit la laine
   lưu huỳnh tẩy trắng len
 • làm bạc
  • L'âge blanchit les cheveux
   tuổi già làm bạc tóc
 • quét trắng, bôi trắng
  • Blanchir un mur
   quét vôi trắng vào tường
 • giặt
  • Blanchir le linge
   giặt quần áo
 • trụng nước sôi
  • Blanchir des choux
   trụng bắp cải vào nước sôi
 • cãi cho (bào chữa cho) trắng án
  • L'avocat a blanchi son client
   luật sư đã cãi cho khách hàng trắng án
 • (lâm nghiệp) chém đánh dấu (cây để chặt hoặc giữ lại)
nội động từ
 • hóa trắng, trắng ra
  • Blanchir de colère
   giận tái mặt đi
 • bạc tóc
  • Homme qui a blanchi
   người đã bạc tóc
  • blanchir sous le harnais
   già đời trong nghề
  • l'aube blanchit
   trời rạng động
  • ne faire que blanchir
   (từ cũ, nghĩa cũ) nhọc lòng vô ích
Related words
Related search result for "blanchir"
Comments and discussion on the word "blanchir"