Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
accuser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • buộc tội; tố cáo
  • "Incapable d'accuser quelqu'un sans preuves" (Bourget)
   không thể buộc tội ai mà không có chứng cứ
  • On l'accuse d'avoir empoisonné sa femme
   người ta buộc tội hắn là đã đầu độc vợ
 • biểu thị, để lộ
  • L'intempérance des mots accuse souvent l'absence des idées
   lời quá nhiều thường biểu thị ý rỗng
 • làm nổi bật, làm rõ nét
  • Les joues creuses accusent la saillie des pommettes
   má hóp làm nổi bật gò má
  • Son visage accuse la fatigue
   vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt anh ta
  • Robe moulante qui accuse les formes du corps
   áo bó sát làm nổi bật dáng người
  • Rien dans son comportement n'accusait son désarroi
   thái độ của anh ta không có vẻ gì là bối rối
  • accuser réception de quelque chose
   báo đã nhận được cái gì
  • accuser ses péchés
   (tôn giáo) xưng tội
  • Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage
   muốn trấn nước con chó thì phải nói con chó mắc bệnh dại, muốn diệt cái gì thì xét đoán cái đó thật nghiêm khắc
Related search result for "accuser"
Comments and discussion on the word "accuser"