Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
blowzy
/blauzd/ Cách viết khác : (blowzy) /'blauzi/
Jump to user comments
tính từ
  • thô kệch
  • tóc tai rũ rượi; nhếch nhác lôi thôi, lếch thếch (đàn bà)
Related words
Related search result for "blowzy"
Comments and discussion on the word "blowzy"