Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
block
/blɔk/
Jump to user comments
danh từ
 • khối, tảng, súc (đá, gỗ...)
 • cái thớt, đon kê, tấm gỗ kê để chặt đầu (người bị tử hình)
 • khuôn (mũ); đầu giả (để trưng bày mũ, tóc giả...)
 • khuôn nhà lớn, nhà khối (ở giữa bốn con đường)
 • vật chương ngại; sự trở ngại; sự tắc nghẽn, sự tắc nghẽn xe cộ
 • lô đất (chính phủ cấp cho tư nhân); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khoảnh đất trong thành phố
 • bản khắc (để in)
 • số lớn cổ phần
 • (ngành đường sắt) đoạn đường; đoàn toa xe
 • (kỹ thuật) puli
 • (thể dục,thể thao) sự chặn, sự cản (bóng, đối phương)
 • thông cáo phản đối một dự luật (nghị viện)
 • (úc) đường phố lớn có nhiều người đi dạo
 • (từ lóng) cái đầu (người)
 • người đần độn
 • người nhẫn tâm
IDIOMS
 • chip of the old block
  • đứa con giống bố như tạc
 • to be senf to the block
  • bị xử chém
ngoại động từ
 • làm trở ngại (sự đi lại); ngăn chận
 • làm trở ngại sự thi hành; chặn đứng (một kế hoạch)
  • to block the enemy's plant
   chặn đứng những kế hoạch của địch
 • (thể dục,thể thao) chặn cản (bóng, đối phương)
 • hạn chế chi tiêu, hạn chế việc sử dụng (vốn)
 • phản đối (dự luật ở nghị viện)
 • gò vào khuôn (mũ...)
 • rập chữ nổi (bìa sách, da
IDIOMS
 • to block out (in)
  • phác ra, vẽ phác
   • to block out a plan
    phác ra một kế hoạch
   • to block in a pictủe
    vẽ phác một bức tranh
Related search result for "block"
Comments and discussion on the word "block"