Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
blaze
/'blæðə/
Jump to user comments
danh từ
 • ngọn lửa
 • ánh sáng chói; màu sắc rực rỡ
 • sự rực rỡ, sự lừng lẫy ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • the flowers make a blaze of colour in the garden
   trong vườn hoa đua nở phô màu rực rỡ
  • in the full blaze of one's reputation
   trong thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy nhất
 • sự bột phát; cơn bột phát
  • a blaze of anger
   cơn giận đùng đùng
 • (số nhiều) (từ lóng) địa ngục
IDIOMS
 • to go blazes!
  • (xem) go
 • like blazes
  • dữ dội, mãnh liệt, điên lên
Related words
Related search result for "blaze"
Comments and discussion on the word "blaze"