Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
caisson
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • xe chở đạn dược
 • hòm xe (hòm ở đuôi xe hay ở dưới các ghế ngồi)
 • ketxon, giếng chìm hơi ép (để làm việc dưới nước)
 • (kiến trúc) ô lõm (ở trần nhà)
  • maladie des caissons
   bệnh khí ép, bệnh thợ lặn
  • se faire sauter le caisson
   (thông tục) tự bắn vào đầu
Related search result for "caisson"
Comments and discussion on the word "caisson"