Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
camion
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • xe tải
  • Camion amphibie
   xe tải lội nước
  • Camion basculant
   xe tải thùng lật
  • Camion chenillé
   xe tải bánh xích
  • Camion gravillonneur
   xe rải sỏi (làm đường)
  • Camion malaxeur/camion mélangeur
   xe trộn bê-tông
  • Camion avec remorque
   xe tải kéo mooc
  • Camion tout -terrain
   xe tải chạy trên mọi địa hình
  • Camion de vidange
   xe chở rác
 • xe ngựa chở hàng
 • xô trộn màu (của họa sĩ)
 • kim găm nhỏ
Related search result for "camion"
Comments and discussion on the word "camion"