Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
canon
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • pháo, súng đại bác
 • nòng (súng)
  • Canon d'un révolver
   nòng súng lục
  • Canon d'un seringue
   ống, ống tiêm
 • (động vật học) còng, cẳng (chân ngựa, trâu bò)
 • (khoa đo lường) canon (đơn vị đong rượu bằng 1 / 8 lit)
 • (thông tục) chai rượu; cốc rượu
 • (sử học) trang sức che đầu gối
  • chair à canon
   bia thịt, mồi cho súng
danh từ giống đực
 • (nghệ thuật) chuẩn
 • (tôn giáo) quy tắc tôn giáo
 • (tôn giáo) sách thánh truyền
 • (tôn giáo) kinh chính lễ
 • (âm nhạc) canông
tính từ
 • (Droit canon) luật giáo hội
danh từ giống đực
 • (địa chất, địa lý) hẻm vực
Related search result for "canon"
Comments and discussion on the word "canon"