Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
caserne
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • doanh trại, trại (của bộ đội)
 • (nghĩa xấu) nhà trại lính (nhà to, rộng, có nhiều buồng, nhưng vô duyên)
  • plaisanteries de caserne
   lời đùa thô bỉ
  • vie de caserne
   cuộc sống câu thúc
Related search result for "caserne"
Comments and discussion on the word "caserne"