Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
chằm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • 1 dt. Đầm: Triệu Quang Phục đóng quân ở chằm Dạ Trạch.
  • 2 đgt. cũ May, khâu nhiều lớp: Đông hiềm quá lạnh chằm mền kép, Hạ lệ mồ hôi kết áo đơn (Quốc âm thi tập) chằm nón chằm áo tơi.
Related search result for "chằm"
Comments and discussion on the word "chằm"