Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, )
chẳng ra gì
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • médiocre; qui ne vaut pas grand-chose
  • Vở kịch chẳng ra gì
   une pièce de théâtre médiocre
  • Chồng em nó chẳng ra gì (ca dao)
   mon bougre de mari ne vaut pas grand-chose
Related search result for "chẳng ra gì"
Comments and discussion on the word "chẳng ra gì"