Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
challenge
/'tʃælindʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • (quân sự) tiếng hô "đứng lại" (của lính đứng gác)
 • sự thách thức
  • to issue (send) a challenge
   thách, thách thức
  • to take up (accept) a challenge
   nhận lời thách thức
 • (pháp lý) sự không thừa nhận
 • hiệu lệnh (cho tàu thuỷ, máy bay) bắt trưng bày dấu hiệu
ngoại động từ
 • (quân sự) hô "đứng lại" (lính đứng gác)
 • thách, thách thức
  • to challenge someone to a duel
   thách ai đấu kiếm
 • không thừa nhận
 • đòi hỏi, yêu cầu
  • to challenge attention
   đòi hỏi sự chú ý
Related words
Related search result for "challenge"
Comments and discussion on the word "challenge"