Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
dispute
/dis'pju:t/
Jump to user comments
danh từ
 • cuộc bàn cãi, cuộc tranh luận
  • beyond (past, without) dispute
   không cần bàn cãi gì nữa
  • the matter is in dispute
   vấn đề đang được bàn cãi
  • to hold a dispute on
   tranh luận về (vấn đề gì)
 • cuộc tranh chấp (giữa hai người...)
 • cuộc cãi cọ; sự bất hoà, sự bất đồng ý kiến
  • to settle a dispute
   dàn xếp một mối bất hoà
nội động từ
 • bàn cãi, tranh luận
  • to dispute with (against) someone
   bàn cãi với ai
  • to dispute on (about) a subject
   bàn cãi về một vấn đề
 • cãi nhau, đấu khẩu; bất hoà
ngoại động từ
 • bàn cãi, tranh luận (một vấn đề)
 • chống lại, kháng cự lại
  • to dispute a landing
   kháng cự lại một cuộc đổ bộ
  • to dispute the advance of the enemy
   kháng cự lại cuộc tiến quân của quân địch
 • tranh chấp
  • to dispute every inch of ground
   tranh chấp từng tất đất
Related search result for "dispute"
Comments and discussion on the word "dispute"