Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
chuẩn đích
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (rare) modèle à suivre
    • Tài liệu này dùng làm chuẩn đích
      ce document sert de modéle à suivre
Related search result for "chuẩn đích"
Comments and discussion on the word "chuẩn đích"