Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
titré
Jump to user comments
tính từ
  • có chức tước, có phẩm tước
  • (hóa học) đã chuẩn độ, dùng để chuẩn độ
Related search result for "titré"
Comments and discussion on the word "titré"