Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
chuyên cần
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • assidu; appliqué
  • Học sinh chuyên cần
   élève assidu
  • người lao động chuyên cần
   travailleur appliqué
  • Làm việc chuyên cần
   travailler assidûment travailler de façon assidu
Related search result for "chuyên cần"
Comments and discussion on the word "chuyên cần"