Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
cirage
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự đánh xi
  • Le cirage des parquets
   sự đánh xi sàn nhà
  • Le cirage des souliers
   sự đánh giày
  • Une boîte de cirage
   một hộp xi đánh giày
  • être dans le cirage
   không còn thấy gì nữa; (thân mật) không còn hiểu gì nữa
Related search result for "cirage"
Comments and discussion on the word "cirage"