Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
charge
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • gánh, vác, chuyển...
  • Charge légère
   gánh nhẹ
 • trọng tải
  • Charge d'un camion
   trọng tải của xe tải
 • sự xếp đồ, sự bốc hàng (lên tàu, xe..)
  • Surveiller la charge d'un cargo
   trông nom sự bốc hàng lên tàu
 • sự tổn phí; gánh nặng
  • Charges de famille
   gánh nặng gia đình
 • điều kiện; sự đòi hỏi
  • Léguer une fortune sans aucune charge
   để lại một gia tài không đỏi hỏi gì
 • chức trách, trách nhiệm; chức vụ
  • Charge de professeur
   chức trách giáo sư
  • Avoir la charge d'organiser...
   có trách nhiệm tổ chức...
 • lời buộc tội
  • Les charges ne sont pas suffisantes pour
   lời buộc tội chưa đủ để
  • Témoin à charge
   người làm chứng buộc tội
 • biếm họa
  • Ce n'est plus un portrait, c'est un charge!
   Không còn là một chân dung mà là một biếm họa!
 • lời trêu đùa
  • Des charges d'atelier
   những lời trêu đùa trong xưởng thợ
 • câu chuyện bịa đặt
  • Egayer par quelques charges
   làm vui bằng vài câu chuyện bịa đặt
 • lượng thốc nạp (trong viên đạn); sự nạp đạn; đạn bắn ra
 • thuế, đảm phụ
  • Charges personnelles
   đảm phụ về người
 • sự tích điện; điện tích
  • Charge d'un accamulateur
   sự tích điện vào ắc quy
 • mẻ lò, mẻ nấu
 • lớp vữa ở sàn nhà
 • (quân sự) sự xung kích
  • Charge à la baiononette
   sự xung kích bằng lưỡi lê
  • à charge de revanche
   miễn là cũng trả lại như thế
  • à charge pour vous de faire...
   miễn là anh phải làm...
  • à charge que; à la charge que
   với điều kiện là
  • bêtes de charge
   súc vật thồ
  • cahier des charges
   tập điều kiện đấu thầu
  • charge d'âme
   nhiệm vụ tinh thần
  • charge publique
   công vụ
  • en avoir sa charge
   say khướt
  • ête à charge à quelqu'un
   làm phiền ai, làm cho ai khó chịu vì mình
  • être à la charge de quelqu'un
   sống nhờ ai, ăn bám ai
  • être en charge
   giữ chức vụ
  • femme de charge
   người ở gái làm công việc nặng nhọc nhất trong nhà
  • ligne de charge
   đường mớn tải (đường vạch ở sườn tàu để chỉ sức chở tối đa)
  • mettre à la charge de quelqu'un
   bắt ai phải phụ trách nhiệm
  • navire de charge
   tàu thủy chở hàng
  • navire en charge
   tàu thủy đang ăn hàng
  • prendre en charge
   nhận lấy trách nhiệm
  • preuve à charge
   chứng cứ buộc tội
  • revenir à la charge
   xem revenir
Related words
Related search result for "charge"
Comments and discussion on the word "charge"