Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
coiffure
Jump to user comments
danh từ giống cái
  • đồ đội đầu, khăn, mũ
  • kiểu tóc
  • (nghĩa rộng) nghề cắt tóc; nghề uốn tóc
    • Salon de coiffure
      phòng cắt tóc
Related search result for "coiffure"
Comments and discussion on the word "coiffure"