Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
collier
/'kɔliə/
Jump to user comments
danh từ
  • công nhân mỏ than, thợ mỏ
  • tàu chở than
  • thuỷ thủ (trên) tàu chở than
Related words
Related search result for "collier"
Comments and discussion on the word "collier"