Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
company
/'kʌmpəni/
Jump to user comments
danh từ
 • sự cùng đi; sự cùng ở; sự có bầu có bạn
  • I shall be glad of your company
   tôi rất sung sướng có anh cùng đi; tôi rất thích cùng ở với anh
 • khách, khách khứa
  • they have company this evening
   tối nay họ có khách
 • bạn, bè bạn
  • you may know a many by the company he keeps
   chỉ cần xem bạn bè nó anh cũng có thể biết nó là hạng người nào
 • hội, công ty
  • a railway company
   công ty đường sắt
 • đoàn, toán, bọn
  • a company of players
   đoàn diễn viên
  • a theatrical company
   đoàn kịch
 • (hàng hải) toàn thể thuỷ thủ (trên tàu)
 • (quân sự) đại đội
IDIOMS
 • to bear (keep) somebody company
  • cùng đi (cùng ở) với ai cho có bầu có bạn
 • company manners
  • lối xã giao
 • company officer
  • sĩ quan cấp uỷ
 • to get into bad company
  • đánh bọn với những người xấu
 • in company
  • có người đi cùng, có người ở cùng
 • in comapny with
  • cùng với
 • to keep company
  • yêu nhau
 • to keep bad comp[any
  • đi lại chơi với những người xấu
 • to weep for company
  • khóc theo (vì bạn mình khóc)
ngoại động từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) đi theo
nội động từ
 • (+ with) làm bầu làm bạn với; cùng ở với; cùng đi với
Related search result for "company"
Comments and discussion on the word "company"