Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
combine
/'kɔmbain/
Jump to user comments
danh từ
 • (thương nghiệp) côngbin, xanhđica
  • a wheat combine
   côngbin lúa mì
 • máy liên hợp, máy gặt đập ((cũng) combine harvester)
động từ
 • kết hợp, phối hợp
  • to combine forces
   phối hợp các lực lượng
  • combined operation
   (quân sự) cuộc hành quân phối hợp
 • (hoá học) hoá hợp
 • (toán học) tổ hợp
Related search result for "combine"
Comments and discussion on the word "combine"