Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
party
/'pɑ:ti/
Jump to user comments
danh từ
 • đảng
IDIOMS
 • the Communist Party
  • đảng Cộng sản
   • a political party
    một chính đảng
  • sự đứng về phe (trong vấn đề chính trị); sự trung thành với phe đảng
  • (định ngữ) (thuộc) đảng, có tính chất đảng phái
   • party card
    thẻ đảng
   • party dues
    đảng phí
   • party member
    đảng viên
   • party organization
    tổ chức đảng
   • party local
    trụ sở đảng
   • party nucleus
    nòng cốt của đảng
   • party spirit
    tính đảng; óc đảng phái
danh từ
 • tiệc, buổi liên hoan
 • những người cùng đi
  • the minister anf his party
   bộ trưởng và những người cùng đi
 • toán, đội, nhóm
  • landing party
   đội đổ bộ
 • (pháp lý) bên
  • the contracting parties
   các bên ký kết
 • người tham gia, người tham dự
  • to be a party to something
   thằng cha, lão, anh chàng, gã, con bé, mụ...
  • an old party with spectales
   lâo đeo kính
  • a coquettish party
   con bé làm đỏm
Related words
Comments and discussion on the word "party"