Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
society
/sə'saiəti/
Jump to user comments
danh từ
 • xã hội
  • duties towards society
   những bổn phận đối với xã hội
 • lối sống xã hội
 • tầng lớp thượng lưu; tầng lớp quan sang chức trọng
  • society people
   người ở tầng lớp thượng lưu
 • sự giao du, sự giao thiệp
  • to have no society with someone
   không giao thiệp với người nào
 • sự làm bạn, tình bạn bè
  • to enjoy somebody's society
   thích bè bạn với ai
 • đoàn thể, hội
Related search result for "society"
Comments and discussion on the word "society"