Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
comprehend
/,kɔmpri'hend/
Jump to user comments
ngoại động từ
  • hiểu, lĩnh hội, nhận thức thấu đáo
  • bao gồm, bao hàm
Related search result for "comprehend"
Comments and discussion on the word "comprehend"