Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dig
/dig/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đào, sự bới, sự xới, sự cuốc (đất)
 • sự thúc; cú thúc
  • to give someone a dig in the ribs
   thúc vào sườn ai
 • sự chỉ trích cay độc
  • a dig at someone
   sự chỉ trích ai cay độc
 • (khảo cổ học) (thông tục) sự khai quật
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) sinh viên học gạo
ngoại động từ dug
 • đào bới, xới, cuốc (đất...)
  • to dig a hole
   đào một cái lỗ
  • to dig potatoes
   bới khoai
 • thúc, án sâu, thọc sâu
  • to dig a strick into the sand
   ấn sâu cái gậy xuống cát
  • to dig somebody in the ribs
   thúc vào sườn ai
 • moi ra, tìm ra
  • to dig the truth out of somebody
   moi sự thật ở ai
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chú ý tới
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) hiểu rõ
nội động từ
 • đào bới, xới, cuốc
  • to dig for gold
   đào tìm vàng
 • ((thường) + into), for moi móc, tìm tòi, nghiên cứu
  • to dig for information
   moi móc tin tức
  • to dig into an author
   nghiên cứu tìm tòi ở một tác giả
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) học gạo
IDIOMS
 • to dig down
  • đào (chân tường...) cho đổ xuống
 • to dig fỏ
  • moi móc, tìm tòi
 • to dig from
  • đào lên, moi lên
 • to dig in (into)
  • thúc, ấn sâu, thọc (cái thúc ngựa, đầu mũi kiếm...)
  • chôn vùi
   • to dig oneself in
    ẩn mình (bằng cách đào hàm trú ẩn...)
 • to dig out
  • đào ra, moi ra, khai quật; tìm ra
   • to dig out a secret
    moi ra được một điều bí mật
 • to dig up
  • xới (đất); đào lên, bới lên (khoai...)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nhận, lĩnh (tiền)
 • to dig a pit for someone
  • (xem) pit
Related search result for "dig"
Comments and discussion on the word "dig"