Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
compass
/'kʌmpəs/
Jump to user comments
danh từ số nhiều
 • com-pa ((cũng) a pair of compasses)
 • la bàn
  • mariner's compass
   la bàn đi biển
  • gyroscopi compass
   la bàn hồi chuyển
  • magnetic compass
   la bàn từ
 • vòng điện, phạm vi, tầm
  • beyond one's compass
   vượt phạm vi hiểu biết
  • within the compass of man's understanding
   trong phạm vi hiểu biết của con người
  • to keep (remain) within compass
   giữ trong phạm vi, giữ trong vòng, không vượt quá ra ngoài phạm vi
 • đường vòng, đường quanh
  • to fetch (cast, take, go) a compass
   đi đường vòng
 • (âm nhạc) tầm âm
IDIOMS
 • to box the compass
  • (hàng hải) đi hết một vòng
  • (nghĩa bóng) bàn quanh bàn quẩn rồi lại trở lại điểm bắt đầu
ngoại động từ
 • đi vòng quanh (cái gì)
 • bao vây, vây quanh
 • hiểu rõ, nắm được, kĩnh hội
  • I can't compass such complex problems
   tôi không thể nắm được những vấn đề phức tạp như vậy
 • âm mưu, mưu đồ
  • to compass someone's death
   âm mưu giết ai
 • thực hiện, hoàn thành, đạt được
  • to compass one's purpose
   đạt được mục đích
Related search result for "compass"
Comments and discussion on the word "compass"