Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
grasp
/grɑ:sp/
Jump to user comments
danh từ
 • sự túm lấy, sự níu lấy, sự ôm ghì
 • quyền lực
  • within one's grasp
   có thể nắm lấy được; trong phạm vi quyền lực
 • sự nắm được, sự hiểu thấu
  • to have a through grasp of a problem
   hiểu triệt để một vấn đề, nắm vững vấn đề
  • a problem within one's grasp
   vấn đề có thể hiểu được
  • a problem beyond one's grasp
   vấn đề ngoài sự hiểu biết của mình
 • cán, tay cầm
động từ
 • nắm, chắc, túm chặt, ôm chặt
  • to grasp somebody's hand
   nắm lấy tay ai, bắt tay ai
 • nắm được, hiểu thấu (vấn đề...)
  • to grasp firmly
   nắm vững
  • to grasp somebody's meaning
   hiểu được ý ai
 • (+ at) chộp lấy, giật lấy, cố nắm lấy
  • to grasp at on opportunity
   chộp lấy cơ hội
IDIOMS
 • grap all, lose all
  • ôm đồm làm hỏng việc; tham thì thâm
 • to grasp the nettle
  • (xem) nettle
Related search result for "grasp"
Comments and discussion on the word "grasp"