Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
configuration
/kən,figju'reiʃn/
Jump to user comments
danh từ
  • hình thể, hình dạng
  • (thiên văn học) hình thể (các hành tinh...)
Related words
Related search result for "configuration"
Comments and discussion on the word "configuration"