Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shape
/ʃeip/
Jump to user comments
danh từ
 • hình, hình dạng, hình thù
  • spherical in shape
   có dáng hình cầu
  • a monster in human shape
   con quỷ hình người
 • sự thể hiện cụ thể
  • intention took shape in action
   ý định thể hiện bằng hành động
 • loại, kiểu, hình thức
  • a reward in the shape of a sum of money
   sự thưởng công dưới hình thức một món tiền
 • sự sắp xếp, sự sắp đặt
  • to get one's ideas into shape
   sắp xếp ý kiến của mình cho gọn ghẽ
 • bóng, bóng ma
  • a shape loomend through the mist
   có một bóng người hiện ra mờ mờ trong sương mù
 • khuôn, mẫu
 • thạch bỏ khuôn, thịt đông bỏ khuôn
 • các (đê) đôn
IDIOMS
 • to be in good shape
  • dư sức, sung sức
 • go get out of shape
 • to lose shape
  • trở thành méo mó; không còn ra hình thù gì
 • to lick into shape
  • nặn thành hình
  • (nghĩa bóng) làm cho trông được; làm cho có hiệu lực; huấn luyện cho dùng được
động từ
 • nặn, đẽo, gọt, tạo thành hình
  • to shape clay into a pot
   nặn đất thành một cái lọ
 • uốn nắn
  • to shape somebody's character
   uốn nắn tính nết ai
 • đặt ra, thảo ra (kế hoạch)
 • định đường, định hướng
  • to shape one's course
   định hướng đi của mình, (nghĩa bóng) làm chủ vận mệnh mình
 • hình thành, thành hình
  • an idea shapes in his mind
   một ý kiến hình thành trong óc anh ta
 • có triển vọng
  • to shape well
   có triển vọng phát triển tốt, có chiều phát triển tốt
Related search result for "shape"
Comments and discussion on the word "shape"