Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
continuance
/kən'tinjuəns/
Jump to user comments
danh từ
 • sự tiếp tục, sự tồn tại (một chủng tộc)
  • during the continuance of the war
   trong khi chiến tranh tiếp tục
 • sự kéo dài, sự lâu dài
  • a continuance of prosperity
   sự phồn vinh lâu dài
 • sự lưu lại lâu dài (ở một nơi nào); sự tiếp tục tình trạng
 • (pháp lý) sự hoãn, sự đình lại (một vụ kiện)
Related words
Related search result for "continuance"
Comments and discussion on the word "continuance"