Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese, )
conversion
Jump to user comments
Noun
 • việc trao đổi cách sử dụng, chức năng hoặc mục đích của một vật với vật khác.
 • hoạt động đổi tiền hoặc vật đảm bảo
 • sự hoán đổi chủ ngữ hoặc vị ngữ của một mệnh đề.
 • sự thay đổi tôn giáo
  • his conversion to the Catholic faith
   Anh ta hướng niềm tin vào Đạo Thiên Chúa
 • (toán tin) sự biến đổi; sự chuyển; phép chuyển hoá
 • (vật lý) thiết bị biến hoán
 • (y học) sự chuyển dạng
Related words
Related search result for "conversion"
Comments and discussion on the word "conversion"