Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cramp
/kræmp/
Jump to user comments
danh từ
 • (y học) chứng ruột rút
  • to be taken with a cramp
   bị chuột rút
 • (nghĩa bóng) sự bó buộc, sự câu thúc, sự tù túng, sự gò bó
 • (kỹ thuật) thanh kẹp, má kẹp ((cũng) cramp-iron)
 • bàn kẹp mộng (của thợ mộc)
tính từ
 • bị chuột rút
 • khó đọc (chữ)
IDIOMS
 • cramp handwriting
  • chữ viết khó đọc
  • bị ép chặt, bị bó chặt, chật hẹp, tù túng, không tự do, không được thoải mái
ngoại động từ
 • làm cho co gân, làm cho bị chuột rút
 • (nghĩa bóng) cản trở; câu thúc, làm khó (cử động)
  • all these worries cramped his progress
   tất cả các sự lo lắng ấy đã làm cản trở anh ta tiến bộ
 • kẹp bằng thanh kẹp, kẹp bằng bàn kẹp
IDIOMS
 • to cramp up
  • ép chặt, bóp chặt, bó chặt
Related words
Related search result for "cramp"
Comments and discussion on the word "cramp"