Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
crise
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (y học) bệnh biến
 • (y học) cơn
  • Crise d'asthme
   cơn hen
 • cuộc khủng hoảng
  • Crise financière
   khủng hoảng tài chính
  • Crise politique
   khủng hoảng chính trị
  • Crise de la moralité
   khủng hoảng đạo đức
  • Crise de main-d'oeuvre
   khủng hoảng nhân công
 • piquer une crise+ (thân mật) nổi giận đùng đùng
Related search result for "crise"
Comments and discussion on the word "crise"