Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
critical
/'kritikəl/
Jump to user comments
tính từ
 • phê bình, phê phán
 • hay chỉ trích, hay chê bai; có ý kiến chống lại; khó tính, khó chiều
 • nguy cấp, nguy ngập, nguy kịch
  • to be in a critical condition
   ở trong tình trang nguy kịch
 • (vật lý); (toán học) tới hạn
  • critical point
   điểm tới hạn
  • critical temperature
   độ nhiệt tới hạn
IDIOMS
 • critical age
  • (y học) thời kỳ mãn kinh
Related words
Related search result for "critical"
Comments and discussion on the word "critical"