Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
decided
/di'saidid/
Jump to user comments
tính từ
 • đã được giải quyết, đã được phân xử
 • đã được quyết định
 • kiên quyết, không do dự, dứt khoát
  • decided opinion
   ý kiến dứt khoát
  • a decided man
   con người kiên quyết
 • rõ rệt, không cãi được
  • a decided difference
   sự khác nhau rõ rệt
  • a decided improvenent
   sự tiến bộ rõ rệt
Related search result for "decided"
Comments and discussion on the word "decided"