Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
discretion
/dis'kreʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự tự do làm theo ý mình
  • at discretion
   tuỳ ý, mặc ý, không điều kiện
  • to surrender at discretion
   đầu hàng không điều kiện
  • at the discretion of...
   theo ý muốn của...
 • sự thận trọng
  • to act with discretion
   hành động thận trọng
 • sự suy xét khôn ngoan
  • years of discretion; age of discretion
   tuổi khôn, tuổi biết suy nghĩ rồi (ở Anh 14 tuổi)
IDIOMS
 • discrestion is the better part of valour
  • (đùa cợt) lúc lâm nguy đánh bài chuồn là thượng sách (chế những anh hèn)
Related search result for "discretion"
Comments and discussion on the word "discretion"